Statut Fundacji Różokrzyża

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja Różokrzyża, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Lectorium Rosicrucianum, Międzynarodową Szkołę Złotego Różokrzyża, reprezentowaną przez Barbarę Mazurkiewicz i Joannę Świtlik, aktem notarialnym w dniu 4 grudnia 2014 sporządzonym przez Barbarę Wróblewską, notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Alei Solidarności 53 lok. 24.
2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie:

a. ustawy o fundacjach,

b. niniejszego Statutu.

§2
1. Siedzibą fundacji jest miasto Wieluń.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także zagranica.
3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały lub filie w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli lub swoje przedstawicielstwa.

§3
1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§4
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
2. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Fundacja Różokrzyża”.
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i inne wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II – Cele i formy działania Fundacji

§5
1. Fundacja Różokrzyża przyjmuje za swoje podstawowe cele:
a. działalność naukową i oświatową w zakresie badania i upowszechnienia tradycji myśli gnostycznej ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej spuścizny duchowej i intelektualnej, mającej swe źródło w nauce chrześcijańskiej i hermetycznej;
b. działalność oświatową i kulturalną na rzecz dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego, dążenie do pełniejszego zrozumienia tożsamości kulturowej, krzewienie postawy otwartości i tolerancji w stosunku do przedstawicieli różnych wyznań i religii poprzez współpracę przy głębszym zrozumieniu ich przesłania;
c. działalność oświatową wskazującą na uniwersalność ludzkiego dążenia do spełnienia na płaszczyźnie duchowej oraz pomoc ludziom poszukującym takiego spełnienia poprzez stworzenie platformy do wymiany myśli i doświadczeń;
d. działalność oświatową, kulturalną oraz w zakresie ochrony środowiska wspierającą praktyczną realizację idei jedności oraz odpowiedzialności za wspólną przyszłość ludzi i Ziemi, wkład w budowę społeczeństwa świadomego i odpowiedzialnego, w tym także promocję równoważności i równoprawnego udziału kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach życia;
e. działalność oświatową mającą na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia oraz zrównoważonego modelu wychowania dzieci i młodzieży, wspierającego harmonijny rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i społeczny w oparciu o wartości uniwersalne i ponadczasowe;
f. działalność kulturalną w dziedzinach literatury, sztuki, filmu i muzyki;
g. wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

2. Fundacja będzie dążyć do realizacji powyższych celów poprzez:
a. organizację niedochodowych konferencji naukowych, sympozjów, warsztatów, kursów i wystaw;
b. dokonywanie przekładów, digitalizację i popularyzację dzieł istotnych dla zrozumienia europejskiej spuścizny kulturowej;
c. prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej, w tym sprzedaży: książek drukowanych, książek w formie elektronicznej, audiobooków, kalendarzy, materiałów dydaktycznych, materiałów reklamowych, muzyki i filmów na różnych nośnikach oraz innych wydawnictw;
d. organizowanie i wspieranie pracy naukowej, badawczej, oświatowej, kulturalnej i artystycznej, a także współpracy z innymi organizacjami lub instytucjami o zbliżonych celach w kraju i za granicą;
e. prowadzenie niedochodowych informacyjnych portali internetowych;
f. organizację niedochodowych pokazów i przeglądów filmowych, a także koncertów i wydarzeń artystycznych;
g. współpracę przy tworzeniu programów telewizyjnych i radiowych, materiałów multimedialnych, publikacji prasowych;
h. udział w różnego rodzaju imprezach w celu popularyzacji działalności Fundacji (np. w festiwalach, targach);
i. inicjowanie, a także realizację służących celom Fundacji projektów na polu społecznym, naukowym, artystycznym i religijnym oraz współpracę przy takich projektach z innymi instytucjami i organizacjami.

Rozdział III – Działalność pożytku publicznego Fundacji

§6
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna oraz działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Prowadzona przez Fundację odpłatna działalność pożytku publicznego nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
4. Prowadzona przez Fundację odpłatna działalność pożytku publicznego, o której mowa w ust. 2, obejmuje odpłatną działalność wydawniczą, w tym sprzedaż książek i innych publikacji oraz sprzedaż biletów na konferencje, sympozja, wystawy, koncerty i inne imprezy.

Rozdział IV – Majątek i dochody Fundacji

§7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Przychodami Fundacji są:
a. krajowe i zagraniczne darowizny, spadki, zapisy;
b. subwencje, dotacje, datki, granty, fundusze unijne;
c. przychody uzyskane ze zbiórek publicznych;
d. środki pozyskane w toku prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, przychody z operacji finansowych.
3. Środki pozyskane przez Fundację w toku prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na odpłatną działalność pożytku publicznego. Pozyskane przychody w ramach danego działania Fundacja w całości przeznaczy na pokrycie kosztów tego działania.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe. Zarząd może także podjąć decyzję o odmowie przyjęcia spadku.

Rozdział V – Organy Fundacji

§8

1. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych Fundacji i wolontariuszy.
2. Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą” – organ sprawujący nadzór nad działalnością Fundacji;
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” – organ zarządzający.

Rada Fundacji

§9
1. W skład Rady wchodzi od 3 do 5 osób. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji.
4. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia. Mogą natomiast otrzymać zwrot koniecznych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z pełnieniem swojej funkcji. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia.

§10
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady lub całego Zarządu złożony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, przy pełnym składzie, zwykłą większością głosów. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Do zadań Rady należy w szczególności:
a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności;
c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;
d. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji

§11
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 3 do 5 osób, w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani przez Radę Fundacji.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia.

§12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Nie rzadziej niż dwa razy do roku.
3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają przy pełnym składzie, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
a) Do zadań Zarządu należy: kierowanie działalnością Fundacji i sprawowanie zarządu nad jej majątkiem;
b) sporządzanie planów pracy i budżetu;
c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
d) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
e) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji

§13
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Gospodarka finansowa Fundacji

§14
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Fundacji.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§15
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji przy pełnym składzie, bezwzględną większością głosów.

3. Cały majątek pozostały po likwidacji Fundacji likwidatorzy przekazują na cele statutowe Fundacji.