Pitagoras Duchowość i nauka

Pitagoras Duchowość i nauka

Dzisiejszy człowiek widzi w Pitagorasie wielkiego uczonego, reprezentanta nauk ścisłych, przede wszystkim matematyki. Każdy, z większym lub mniejszym entuzjazmem, uczył się w szkole twierdzenia Pitagorasa, które mówi, że a2 + b2 = c2. Ten czy ów potrafi też powiedzieć o Pitagorasie, że miał on słyszeć „harmoniesfer”, która to umiejętność stanowiła o łączności z wymiarem duchowym.W swoim mniemaniu i w opinii jemu współczesnych Pitagoras był reprezentantem świata duchowego.Jego naukowe myślenie, rozmyślania i działalność organizacyjna były z tym związane. Dlatego w niniejszej książce starano się przedstawić Pitagorasa z tej właśnie perspektywy. Tylko w ten sposób można było oddać sprawiedliwość jego osobie i jego dziełu, a także przedstawić jego sposób bycia.Dzisiejszemu człowiekowi, doświadczającemu przesytu nadmierną racjonalnością i równocześnie dostrzegającemu, jak bezwartościowe są powierzchowne eksperymenty z siłami po tej i tamtej stronie zasłony,sposób ten ukazuje nową perspektywę życiową.Jest to stan bytu nastawiony na duchowość, a przy tym nie mający nic wspólnego z irracjonalnością. Przeciwnie,racjonalność idzie z nim w parze.