Poznawanie i rozpowszechnianie uniwersalnej tradycji gnostycznej

Służyć Bogu i ludziom - swoim bliźnim, z całych swych sił, odkrywać naturę i czynić użytek z jej tajemnic dla dobra chrześcijańskiego świata, i sławić imię Boga. To umieją, tego próbują i niczego innego nie pragną…
(Daniel Mögling o różokrzyżowcach, w: Rosa florescens…, 1618)

MISJA

Fundacja Różokrzyża nawiązuje w swej pracy do najwartościowszej europejskiej spuścizny kulturowej, mającej swe źródło w nauce chrześcijańskiej i hermetycznej. Jest to tradycja gnostyczna, według której człowiek pojawił się na ziemi po to, by w oparciu o wartości uniwersalne i ponadczasowe, w harmonii z przyrodą i we współdziałaniu z innymi, poznawać samego siebie i odkryć cel i sens swojego życia.
Fundacja poprzez swe działania zwraca uwagę na to, że wszelkie poszukiwania duchowego spełnienia mają walor uniwersalny, dlatego tak ważna jest postawa tolerancji i otwartości we wszystkich dziedzinach życia. Przeznaczeniem człowieka jest działanie w jedności, gdyż każdy w równym stopniu ponosi odpowiedzialność za wspólną przyszłość ludzi i Ziemi.
Istnieje wiele niezwykłych dzieł kultury i sztuki, wiele odkryć ze świata nauki, które mają moc budzenia ukrytej w człowieku wewnętrznej wiedzy. Fundacja Różokrzyża chce ocalić je od zapomnienia, tworząc szeroko rozumianą platformę do wymiany myśli i doświadczeń, skierowaną do wszystkich, którzy poszukują głębszego zrozumienia siebie i świata.

WYDARZENIA